The English house จัดตั้งเมื่อปี 2554 อยู่บนถนนสายบ้านค่าย จังหวัดระยอง edu001

Globe01The English house เล็งเห็นว่าในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันทั่วโลก การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความก้าวหน้าของชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กำลังทำงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยเปิดโลกให้คุณ ส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษาและการงาน ช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ และสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน

The English house ได้คัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และคุณภาพเชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษ ในแต่ละด้านมาโดยเฉพาะ โดยเน้นที่เจ้าของภาษาเป็นหลัก อาจารย์ผู้สอนทุกท่านล้วนผ่านการอบรมและการทดสอบคุณภาพมาตรฐานของผู้สอน จึงช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพและความรู้ที่ถูกต้องอย่างมั่นใจ

adult learner_bl01

The English house ได้สร้างบรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเอง มีการจัดการเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กทำให้อาจารย์เข้าถึงนักเรียนและ ให้คำแนะนำได้อย่างทั่วถึง..

 

แล้วคุณจะรู้ว่า

"ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป"

eng h_03

Additional information