Business English and English conversations.

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจในทุกๆ ด้าน ทั้งการสื่อสารในรูปแบบสากล การพัฒนาทักษะการสนทนา เทคนิคการอ่านใจลูกค้า การนัดหมาย การตอบข้อโต้แย้งเชิงธุรกิจ การเขียนเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ จนครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กรที่ต้องติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้ได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรม ทางสังคมต่างๆได้ดี และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เบื้องต้นได้ถูกต้องชัดเจน

 

Being International :

  • Public speaking internationals
  • Discussion, Telephone strategies, Writing E-mail.
  • Negotiating: being vague and being precise.
  • Teleconferencing.

 

Additional information